close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 20 stycznia 2017

  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (fundator programu) oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji (administrator programu) ogłaszają kolejną edycję otwartego konkursu dla kandydatów z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdowy, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu i Kirgistanu.

  Program adresowany jest do posiadających wyższe wykształcenie młodych liderów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie.

   

   

  Realizacja Programu odbywa się w ramach 2 semestrów studiów na polskich uczelniach oraz co najmniej 2-tygodniowych staży zawodowych w instytucjach państwowych lub prywatnych.

   

   

  Zaproszenie do składania wniosków skierowane jest do kandydatów zdecydowanych po zakończeniu stypendium wrócić do swojego kraju i wdrażać tam przygotowany w ramach stypendium projekt lub zdobytą wiedzę.

   

   

   

  DZIEDZINY:

   

  • Ekonomia i zarządzanie
  • Administracja / zarządzanie (biznes, NGO, kultura, ochrona środowiska, służba zdrowia, edukacja)
  • Administracja publiczna (rządowa i samorządowa)
  • Prawo
  • Nauki społeczne (psychologia społeczna, socjologia)
  • Nauki polityczne i stosunki międzynarodowe
  • Polityka rozwojowa i pomoc humanitarna

   

   

  Praca dyplomowa pisana w ramach stypendium może mieć charakter naukowy lub praktyczny (w tym przypadku praca dyplomowa powinna zawierać wstęp o charakterze naukowym).

   

   

  KANDYDACI:

   

   

  W roku akademickim 2017/2018 Program Kirklanda adresowany jest do osób reprezentujących następujące środowiska:

   

   

  • eksperci, politycy, pracownicy instytucji rządowych i samorządowych
  • przedsiębiorcy, menedżerowie
  • liderzy organizacji pozarządowych, animatorzy kultury i aktywności obywatelskiej
  • nauczyciele akademiccy
  • dziennikarze

   

   

  KRYTERIA FORMALNE:

   

   

  • Obywatelstwo i miejsce zamieszkania w jednym z wymienionych w ogłoszeniu krajów (posiadacze kart stałego pobytu w Polsce nie mogą ubiegać się o stypendia Kirklanda)

   

  • Wykształcenie pełne wyższe (tytuł magistra)

   

  • Wiek do 35 lat (w uzasadnionych przypadkach do 40 lat)

   

  • Doświadczenie zawodowe – minimum 2 lata

   

  • Znajomość języka polskiego umożliwiająca korzystanie z zajęć akademickich, w tym pisanie pracy dyplomowej. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej obowiązuje znajomość jęz. polskiego co najmniej na poziomie B1

   

  • Dla kandydatów spoza Ukrainy i Białorusi możliwa jest opcja studiowania w języku angielskim (poziom znajomości min. B1) pod warunkiem wskazania przez kandydata konkretnej oferty edukacyjnej w tym języku. W takim przypadku akceptowana jest podstawowa znajomość języka polskiego (A1)

   

   

  PREFERENCJE:

   

   

  • Kandydaci aktywni w swoich środowiskach zawodowych i społecznych

   

  • Kandydaci legitymujący się znaczącymi osiągnięciami

   

  • Kandydaci, którzy dotąd nie studiowali w Polsce

   

   

  WYMAGANE DOKUMENTY:

   

   

  1. Wypełniony on-line formularz zgłoszeniowy:

   

  • ankieta danych personalnych

   

  • projekt pobytu – uzasadnienie zamiaru udziału w Programie Kirklanda wraz z propozycjami dotyczącymi pobytu w Polsce i planami na przyszłość (4000-6000 znaków ze spacjami).

   

   

  2. Dwa listy referencyjne wykazujące dotychczasowe osiągnięcia i kwalifikacje kandydata oraz nadzieje wiązane z dalszym jego rozwojem i pracą na polu zawodowym i/lub społecznym (w języku polskim, rosyjskim lub angielskim) wysłane drogą elektroniczną.

   

   

  3. Kopia dyplomu ukończenia studiów (ewentualnie kopia dyplomu kandydata nauk) wysłane drogą elektroniczną.

   

   

  REKRUTACJA:

   

   

  Wybór około 45 najlepszych kandydatów w trzyetapowym procesie selekcji:

   

   

  I etap – ocena formalna wniosków

   

  II etap – ocena merytoryczna wniosków przez ekspertów z danych dziedzin

   

  III etap – rozmowy kwalifikacyjne (planowane w terminie 30.03-30.04.2017).

   

   

  Osoby zaproszone do III etapu zostaną powiadomione o tym pocztą elektroniczną w końcu marca.

   

   

  Informacja o ostatecznych rezultatach konkursu wysyłana e-mailem w czerwcu 2017.

   

  Administrator Programu zastrzega sobie prawo w przypadku wybranych kandydatów weryfikacji znajomości języka polskiego poprzez zewnętrzny egzamin w polskich placówkach dyplomatycznych zagranicą w okresie przełom lipca i sierpnia.

   

   

  PROCEDURA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:

   

   

  Szczegółowy opis Programu oraz instrukcję wypełniania formularzy zgłoszeniowych można uzyskać bezpośrednio ze strony:

   

  www.kirkland.edu.pl lub poprzez korespondencję elektroniczną z Programem.

   

   

  Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w trybie on-line.

   

   

  Po wypełnieniu formularza on-line, należy wydrukować wygenerowaną przez system stronę potwierdzającą zgłoszenie. Podpisaną stronę wraz z załączoną aktualną fotografią kandydata należy wysłać pocztą na adres Programu Kirklanda.

   

   

  Dwa listy referencyjne i kopię dyplomu ukończenia studiów należy zeskanować i również wysłać emailem na adres: kirkland@kirkland.edu.pl.

   

   

  TERMINY ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:

   

   

  Termin zgłoszeń na stypendia Kirklanda 2017/18 upływa: 1 marca 2017

   

   

  Zgłoszenia nadesłane po upływie podanego powyżej terminu nie będą rozpatrywane.

   

   

  WARUNKI FINANSOWE:

   

   

  Stypendium: około 1800 PLN miesięcznie. Dodatkowo, pokrywane są następujące koszty: opłaty edukacyjne, zakwaterowanie w Polsce, ubezpieczenie, podróż do i z Polski oraz koszt wizy, zakup materiałów i pomocy naukowych.

   

   

  PROGRAM STYPENDIUM:

   

   

  • Inauguracja Programu (połowa września 2017)

   

  • Kurs przygotowawczo-informacyjny (8-10 dni)

   

  • Zajęcia na uczelniach (dwa semestry) w największych polskich ośrodkach akademickich: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Lublin

   

  • Przygotowanie prac semestralnych i dyplomowych

   

  • Zjazdy wszystkich stypendystów

   

  • Staż zawodowy (2-4 tygodnie)

   

  • Szkolenie rozwojowe

   

  • Uroczystość zakończenia stypendium – wręczenie dyplomów (koniec czerwca 2018)

   

   

  PATRONEM PROGRAMU jest Lane Kirkland (1922-1999) wieloletni przywódca amerykańskich związków zawodowych (AFL-CIO), członek Rady Dyrektorów Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości; jeden z inicjatorów powołania Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W latach 80-tych swoim zaangażowaniem i autorytetem wspierał polską „Solidarność”. Rozumiał i popierał również aspiracje wolnościowe i demokratyczne innych narodów Europy Środkowej i Wschodniej. Otrzymał najwyższe odznaczenia, m.in. amerykański „Medal Wolności” oraz polski „Order Orła Białego”.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: