close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • INFORMACJA DLA ODWIEDZAJĄCYCH KAZACHSTAN

 •  

  Informacja syntetyczna dla polskich podróżnych odwiedzających Kazachstan

  Republika Kazachstanu

   

  Stolica: Astana
  Waluta: tenge (KZT)
  Języki urzędowe: kazachski, rosyjski
  Inne języki: uzbecki (na południu kraju)

  Strefa czasowa: GMT/UTC + 6 (w stosunku do Warszawy: + 4 godziny).

   

  WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE
  Od dnia 01 stycznia 2017 roku Republika Kazachstanu zniosła wymóg posiadania wiz przez obywateli RP, udających się w celach turystycznych i biznesowych na okres nie dłuższy, niż 30 dni pobytu. Obywatele polscy udający się do Kazachstanu do pracy, podejmujące naukę, lub  międzynarodowe przewoźnicy drogowe -  muszą mieć wizę. Można ją uzyskać w Ambasadzie Republiki Kazachstanu w Warszawie. Aby otrzymać wizę, należy przedstawić paszport co najmniej z 6-miesięcznym terminem ważności, licząc od daty planowanego wyjazdu z Kazachstanu, wypełnioną ankietę wizową, jedną fotografię i inne dokumenty wymagane w zależności od typu wizy (dokładne informacje można uzyskać w Ambasadzie Kazachstanu w Warszawie). Warunkiem niezbędnym otrzymania wizy innej niż jednokrotna jest tzw. poparcie wizowe, wydawane przez Departament Służby Konsu­larnej MSZ Kazachstanu. Nie ma obowiązku okazania określonej kwoty pieniędzy na każdy dzień pobytu. Przejazd tranzytowy powinien nastąpić w ciągu 5 dni.

  MELDUNEK

  Cudzoziemcy objęci są obowiązkiem meldunkowym. W ciągu 5 dni od daty wjazdu drogą lądową  należy zameldować się (zarejestrować) we właściwym dla miejsca pobytu oddziale policji imigracyjnej (dawny OWiR).  Kierowcy przejeżdżający przez terytorium Kazachstanu, którzy nie przebywają w żadnej miejsco­wości dłużej niż 5 dni, powinni zameldować się w dowolnym oddziale policji imigracyjnej na trasie swojego przejazdu. Przy przekraczaniu granicy drogą lotniczą obowiązek meldunkowy dotyczy cudzoziemców , których pobyt na terenie Kazachstanu  przekracza 90 dni. W tym czasie należy zarejestrować się we właściwym dla miejsca pobytu oddziale policji imigracyjnej. Osoby przybyłe na podstawie wiz dyplomatycznych i służbowych rejestrują się w Departamencie Służby Konsularnej MSZ (w oddziałach w Astanie i Ałmaty). Niedopełnienie tego obowiązku, lub pobyt dłuższy niż określony podczas rejestracji powoduje  zatrzymanie cudzoziemca podczas przekraczania granicy, poprzez nałożenie tzw. aresztu administracyjnego, do czasu rozpatrzenia sprawy przez sąd. Zwykle w takich wypadkach zatrzymywany jest paszport cudzoziemca, jako dowód w sprawie.

  W przypadku utraty karteczek migracyjnych lub nieumyślnego jej zniszczenia cudzoziemiec w ciągu 3 dni roboczych od momentu zniszczenia lub utraty karteczki migracyjnej składa odpowiednie oświadczenie do instytucji spraw wewnętrznych, która po sprawdzeniu wnioskującego, wyda duplikat karteczki migracyjnej oraz dokona rejestracji. Przy tym w rubryce ”wjazd” umieszcza się stempel wizowy (paszportowy) jednostek terytorialnych policji migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Podczas wyjazdu z Republiki Kazachstanu Straż Graniczna RK sprawdza karteczkę migracyjną wg.  danych paszportowych, po czym ją zatrzymuje. W przypadku zwrócenia się cudzoziemca, który nie posiada karteczki migracyjnej, przybywającego do punktu kontroli granicznej w celu przeprowadzenia  kontroli  paszportowej i wyjazdu z Republiki Kazachstanu Straż Graniczna RK ustala datę przekroczenia granicy państwa w Jedynym Systemie Informacyjnym „Berkut” oraz w przypadku ustalenia przekroczenia granicy i braku naruszenia terminów i trybu pobytu w Republice Kazachstanu przepuszcza przez granicę cudzoziemca.

  Cudzoziemcom, w stosunku do których została podjęta decyzja o wydaleniu/deportacji, wydawana jest karteczka migracyjna przez instytucje spraw wewnętrznych z określeniem daty wyjazdu z Republiki Kazachstanu. Przy tym w rubryce „wjazd” dokonuje się zapisu „wydalenie”.

  Cudzoziemcy posiadający kartę czasowego pobytu  cudzoziemca w Republice Kazachstanu i wyjeżdzający na stałe zamieszkanie za granicę, którzy zwrócili ją odpowiednim instytucjom państwowym, w celu wyjazdu z Kazachstanu otrzymują w zamian kartę migracyjną z niezbędnym terminem rejestracji w celu wyjazdu za granicę we właściwym terminie.

  PRZEPISY CELNE
  Nie mają charakteru szczególnie restrykcyjnego i nie odbiegają od powszechnie przyjętych standardów. Przy przesyłaniu rzeczy osobistych do Kazachstanu kłopot mogą sprawić skomplikowane, czasochłonne i kosztowne procedury odprawy celnej. W takim przypadku, przedłużająca się procedura odprawy może spowodować naliczenie nieuzasadnienie wysokich opłat za składowanie przesyłki. W Kazachstanie nie ma możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT. Dotyczy to tak turystów, jak i cudzoziemców pracujących w tym kraju w ramach kontraktów.

   

  PRZEPISY PRAWNE
  Nie ma ograniczeń co do wwozu i wywozu pieniędzy. Jednak aby uniknąć problemów przy przekraczaniu granicy, należy deklarować większe kwoty pieniędzy zarówno przy wwozie, jak i wywozie z Kazachstanu. W tym przypadku posiadane środki płatnicze należy wpisać do deklaracji celnej, wypełniając ją w 2 egzemplarzach; jeden egzemplarz z podpisem i pieczątką celnika należy zachować dla siebie. Jeżeli przy wyjeździe kwota środków wywożonych przewyższa kwotę środków wwożonych, należy przedstawić dokumenty potwierdzające legalność ich pochodzenia (np. dowody zakupu waluty w punktach jej wymiany lub w banku albo wydane przez bank dokumenty świadczące o wypłacie środków z konta walutowego). Bez przedstawienia dokumentów potwierdzających pochodzenie środków wwożonych (wywożonych) można wwieźć na terytorium Kazachstanu kwotę nie większą niż ekwiwalent 3.000,00 USD.

   

  MELDUNEK
  Cudzoziemcy objęci są obowiązkiem meldunkowym. W ciągu 5 dni od daty wjazdu drogą lądową  należy zameldować się (zarejestrować) we właściwym dla miejsca pobytu oddziale policji imigracyjnej (dawny OWiR).  Kierowcy przejeżdżający przez terytorium Kazachstanu, którzy nie przebywają w żadnej miejsco­wości dłużej niż 5 dni, powinni zameldować się w dowolnym oddziale policji imigracyjnej na trasie swojego przejazdu. Przy przekraczaniu granicy drogą lotniczą obowiązek meldunkowy dotyczy cudzoziemców , których pobyt na terenie Kazachstanu  przekracza 90 dni. W tym czasie należy zarejestrować się we właściwym dla miejsca pobytu oddziale policji imigracyjnej. Osoby przybyłe na podstawie wiz dyplomatycznych i służbowych rejestrują się w Departamencie Służby Konsularnej MSZ (w oddziałach w Astanie i Ałmaty). Niedopełnienie tego obowiązku, lub pobyt dłuższy niż określony podczas rejestracji powoduje  zatrzymanie cudzoziemca podczas przekraczania granicy, poprzez nałożenie tzw. aresztu administracyjnego, do czasu rozpatrzenia sprawy przez sąd. Zwykle w takich wypadkach zatrzymywany jest paszport cudzoziemca, jako dowód w sprawie.

   

  UBEZPIECZENIE
  Obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne nie jest specjalnie drogie i można je wykupić na większości drogowych przejść granicznych. Ubezpieczenie zdrowotne nie jest wymagane, jednak z uwagi na relatywnie wysokie koszty leczenia zaleca się wykupienie stosownych ubezpieczeń na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych zwykle są honorowane.

   

  SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
  Nie ma obowiązku okazania świadectwa szczepień. Jednak władze miejscowe mogą zażądać zaświadczenia potwierdzającego, że nie jest się nosicielem wirusa HIV. Bez tego dokumentu w ciągu 10 dni po przybyciu do Kazachstanu cudzoziemcy muszą poddać się obowiązkowym badaniom. Dlatego jeśli planuje się dłuższy pobyt w Kazachstanie, dobrze jest zaopatrzyć się w takie zaświadczenie - najlepiej w języku rosyjskim, w ostateczności w angielskim - przed wyjazdem. Głównym zagrożeniem w Kazachstanie są wszelkiego typu infekcje pokarmowe oraz pasożyty. W ostatnim czasie rejestruje się znaczny wzrost zachorowań na gruźlicę. Wskazane jest zaszczepienie się przed przyjazdem przeciw żółtaczce pokarmowej typu A i wszczepiennej typu B. Podczas pobytu należy dokładnie myć zakupione produkty żywnościowe i pić tylko przegotowaną lub butelkowaną wodę. Na bazarach lepiej nie kupować żywności gotowej do spożycia. Oprócz znacznej liczby zachorowań na gruźlicę odnotowuje się dużą liczbę zachorowań na choroby weneryczne, a także zarażenia wirusem HIV.

  Publiczna służba zdrowia w Kazachstanie nie jest na najwyższym poziomie, a warunki panujące w placówkach medycznych nie są najlepsze. W dużych miastach można znaleźć prywatne polikliniki, które oferują usługi medyczne na przyzwoitym poziomie, oraz apteki, w których bez recepty można dostać większość podstawowych leków, również zachodnich. Jednak niezbędne medykamenty najlepiej przywieźć ze sobą. Znacznie gorzej jest na prowincji. Opieka medyczna jest płatna. Choć ceny usług medycznych nie są wysokie, można spotkać się z sytuacją, iż od cudzoziemców wymagana jest opłata kilkakrotnie wyższa niż dla obywateli Kazachstanu. W publicznych placówkach medycznych cudzoziemcy płacą stawkę trzykrotnie wyższą.

   

  INFORMACJE DLA KIEROWCÓW. PODRÓŻOWANIE PO KRAJU

  Ograniczenia w poruszaniu się po Kazachstanie dotyczą zamkniętych terenów wojskowych oraz - co istotne dla polskich turystów udających się w góry - terenów przygranicznych. Wymagane są tam specjalne zezwolenia wydawane przez MSW, w uzyskaniu których pośredniczą firmy turystyczne.

  Do podróżowania samochodem po Kazachstanie niezbędne jest międzynarodowe prawo jazdy. Bardzo poważnym zagrożeniem jest nagminne łamanie zasad ruchu drogowego zarówno przez kierowców, jak i pieszych. Dochodzi do tego bardzo agresywny styl jazdy, połączony z brakiem uprzejmości i niskimi umiejętnościami prowadzenia pojazdów. Odległości między miastami są znaczne, a stan nawierzchni drogowych jest zły i może stanowić duże zagrożenie dla bezpieczeństwa. Oznakowanie, zarówno znakami drogowymi, jak i drogowskazami, należy do rzadkości. Brak jest podstawowej przydrożnej infrastruktury, jak stacje benzynowe czy gastronomia. Zdarza się, iż odległość między stacjami benzynowymi wynosi kilkaset kilometrów, dlatego wskazane jest zaopatrzenie się w kanister z benzyną na całą podróż. Paliwo ogólnie jest złej jakości, dlatego należy wystrzegać się tankowania na stacjach benzynowych nie należących do sieci dystrybutorów, a i to może nie wystarczyć, aby uchronić się przed zatankowaniem paliwa złej jakości. Szczególnie może to dotknąć kierowców poruszających się samochodami z silnikiem diesla. Możliwości naprawy nowoczesnych samochodów istnieją tylko w dużych miastach, a na dodatek nie wszystkie popularne marki posiadają w Kazachstanie swe przedstawicielstwa czy serwisy. Nawet w autoryzowanych serwisach najczęściej trzeba liczyć się z kilkunastodniowym terminem wykonania usługi z uwagi na konieczność sprowadzania części zamiennych. Policja często zatrzymuje samochody, szczególnie cudzoziemców, bez powodu. Zdarza się wymuszanie łapówek. W miastach należy pamiętać, że w miejscowej praktyce samochód ma zawsze pierwszeństwo przed pieszym, dlatego podczas przechodzenia przez jezdnię trzeba zachować wyjątkową ostrożność. Ze względu na trudne warunki klimatyczne i olbrzymie bezludne przestrzenie odradza się podróżowanie samochodem zimą. Drogi są z zasady nieodśnieżane i bardzo często oblodzone. Poza miastami rzadko działają telefony komórkowe, więc wezwanie pomocy może być trudne. W przypadku awarii należy poprosić innego użytkownika drogi o pomoc w wezwaniu tzw. ewakuatora - pojazdu holującego, który może przetransportować uszkodzony samochód do najbliższej miejscowości. Ze względów bezpieczeństwa nie należy podróżować samemu. Brak drogowskazów i oznakowania utrudnia orientację, dlatego lepiej nie podróżować nocą.

  Przy zakupie biletów kolejowych lub lotniczych wymagany jest paszport, a miejsca nierzadko trzeba rezerwować ze znacznym wyprzedzeniem. Prywatni przewoźnicy drogowi oferują usługi lokalne i międzymiastowe, jednak często dość wyeksploatowanym i zawodnym sprzętem. W tych przypadkach obowiązują ceny umowne. Infrastruktura turystyczna jest słabo rozwinięta. Problemem jest znalezienie noclegu w przystępnej cenie i w znośnym standardzie. Szczególnie drogimi miastami są Astana i Ałmaty.

   

  W Kazachstanie od 20 października 2014 r. obowiązuje nowa ustawa „O ruchu drogowym”, która wnosi zmiany w zakresie kierowania środkami transportu przez osoby posiadające międzynarodowe prawo jazdy. Obowiązujące przepisy nie dopuszczają możliwości kierowania środkami transportu na podstawie międzynarodowych lub zagranicznych praw jazdy  w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej, które są związane bezpośrednio z  koniecznością prowadzenia środków transportu (Art.73, p. 14). Wydane w innym państwie międzynarodowe prawo jazdy uznaje się za ważne w przypadku, gdy będzie okazane z ważnym zagranicznym prawem jazdy (Art. 73, p. 15). Międzynarodowe prawa jazdy jednocześnie są uznawane za ważne jeśli posługuje się nim kierowca, który kieruje pojazdem uczestnicząc w międzynarodowym przewozie drogowym (Art. 73, p. 18). Zagraniczne i międzynarodowe prawo jazdy jest uznawane za nieważne dla kierowania pojazdami służbowymi na terytorium Kazachstanu po upływie 16 dni od otrzymania przez jego posiadacza, obywatela innego państwa lub bezpaństwowca, karty stałego pobytu lub po upływie 16 dni od daty wjazdu do Kazachstanu przez jego posiadacza, który jest obywatelem Kazachstanu (Art. 73, p. 19). Wcześniej w Kazachstanie władze honorowały w pełni każde polskie prawo jazdy wydane już po naszej akcesji do UE.  Powyższe uregulowania mogą prowadzić do nadużyć ze strony miejscowej policji drogowej, gdyż trudno będzie udowodnić, że prowadzenie pojazdu na podstawie międzynarodowego lub zagranicznego prawa jazdy nie jest związane z wykonywaniem pracy związanej bezpośrednio z  koniecznością prowadzenia środków transportu. W przypadku pracowników pracujących na zasadzie kontraktu w korporacjach międzynarodowych lub polskich istnieje konieczność codziennego posługiwania się samochodem służbowym, więc w takim przypadku ich praca wiąże się też z koniecznością prowadzenia środków transportu. W związku z obecnym uwarunkowaniem prawnym wskazane byłoby, aby wszyscy obcokrajowcy zatrudnieni w Kazachstanie na podstawie zezwolenia na pracę i posiadający kartę pobytu uzyskali kazachstańskie prawo jazdy. Zapis w art. 73, p. 14 jest niejasny i otwiera drogę do różnej interpretacji przez pracowników policji drogowej w przypadku rutynowych kontroli drogowych.

  BEZPIECZEŃSTWO
  Zagrożenie przestępczością nie jest szczególnie duże. Jednak w ostatnich miesiącach, w efekcie zauważalnego kryzysu gospodarczego wzrosła liczba przestępstw, w tym rozbojów, kradzieży i włamań do samochodów i mieszkań. Powszechną plagą są korupcja i wymuszenia. W większych skupiskach trzeba uważać na złodziei kieszonkowych. Należy bezwzględnie odmawiać przewożenia przez granicę jakichkolwiek przesyłek, gdyż jest to jeden ze sposobów przemytu narkotyków.

  Realnym zagrożeniem są trzęsienia ziemi w rejonie łańcucha górskiego Tien-Shan, także w Ałmaty. Dla osób uprawiających turystykę wysokogórską groźne są lawiny śnieżne, a w okresie wiosenno-letnim tzw. sieli, czyli lawiny z kamieni, błota, śniegu i lodu. W tym okresie część łańcucha górskiego Tien-Shan jest zamknięta dla turystów. Znajdujący się na pograniczu Kazachstanu, Kirgizji i Chin szczyt Khan Tengri, o wysokości 7010 m., w ostatnim czasie szczególnie przyciąga amatorów wspinaczki wysokogórskiej z całego świata, w tym liczne wyprawy z Polski. Ekspedycje podejmujące wspinaczkę nie zawsze są profesjonalnie przygotowane, a ich członkowie nie dysponują często odpowiednim doświadczeniem, aby podejmować tego rodzaju wyzwania. Dlatego, w ostatnim czasie wydarzyło się relatywnie dużo wypadków z udziałem Polaków. Niestety, niektóre z nich zakończyły się śmiercią wspinaczy. Dlatego przed podjęciem decyzji o wyprawie na ten, lub jeden z sąsiednich szczytów pasma Tien-Shan należy bezwzględnie pamiętać, że wspinaczka powyżej 6 tys. metrów wymaga dużych umiejętności i dlatego nie powinni podejmować tego ryzyka niedoświadczeni alpiniści/himalaiści. Warunki panujące na tak znacznych wysokościach nie występują w Polsce i dlatego trudno się do takiej wyprawy właściwie przygotować. Planując wyprawę należy pamiętać, że Kazachstańskie służby ratunkowe praktycznie nie są przygotowane do podejmowania akcji ratowniczych na tak dużych wysokościach, a ich baza znajduje się w Ałmaty, czyli kilkaset kilometrów od Tien-Shan. Wobec tego, w przypadku nieszczęśliwego wypadku na stoku, praktycznie nie można liczyć na pomoc inną, niż udzieloną przez kolegów lub innych alpinistów/himalaistów znajdujących się w danej chwili na stoku. Dlatego podczas wspinaczki należy bezwzględnie podporządkowywać się radom doświadczonych przewodników i unikać podejmowania brawurowych wyczynów. Niezmiernie ważne jest posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia, ponieważ praktyka wykazuje, iż polscy alpiniści/himalaiści zwykle nie posiadają odpowiednich polis ubezpieczeniowych, co przy bardzo wysokich kosztach transportu ofiar wypadków ze stoku ma ogromne znaczenie. Z powyższych powodów osoby udające się w góry proszone są o wcześniejsze powiadomienie polskiej placówki konsularnej o swoich zamiarach oraz o bieżące informowanie bliskich i znajomych o aktualnym miejscu pobytu i planowanych wyprawach. Z tych samych powodów obywatele polscy winni mieć przy sobie kartkę z adresem i telefonem, zarówno do rodziny, jak i polskiej placówki konsularnej (najlepiej w języku rosyjskim).

  Informacja o przebywaniu w strefie przygranicznej

  W związku z określeniem granic pasa granicznego, pasa kwarantannowego oraz strefy przygranicznej (Postanowienie Rządu RK nr 356 z 16 kwietnia 2014 r., wprowadzono w życie 1 lipca br. ) wiele rejonów granicznych wchodzi do strefy granicznej na granicy państwa z krajami sąsiednimi w odległości 25 km, w której działa reżim graniczny z ustalonym trybem wjazdu, tymczasowego pobytu, zamieszkania lub ruchu zgodnie z ustawą RK O granicy państwowej RK z dnia 16 stycznia 2013 roku.

  Zgodnie z art. 40 p. 2 Ustawy RK cudzoziemcy oraz bezpaństwowcy do strefy przygranicznej mogą wjechać  na podstawie dokumentów tożsamości oraz przepustek do wjazdu do strefy granicznej wydawanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Kazachstanu w trybie określonym w Zasadach wydania przepustek do wjazdu do strefy przygranicznej przez cudzoziemców lub bezpaństwowców (Postanowienie Rządu RK z 23 lipca 2013 roku nr 734).

  W celu otrzymania przepustek  do wjazdu do strefy przygranicznej cudzoziemcy lub bezpaństwowcy w ciągu 7 dni kalendarzowych przed wjazdem powinni złożyć do Urzędu Policji Migracyjnej Departamentu Spraw Wewnętrznych w miejscu zamieszkania następujące dokumenty:

  1. Osoby fizyczne – wniosek pisemny;
  2. Podmioty prawne – wniosek w imieniu administracji przedsiębiorstwa lub organizacji.

  Wnioski można tez złożyć do jednostki wojskowej Służby Granicznej, do której podlega terytorium, na który planuje się wjazd i pobyt w strefie granicznej. Zezwolenia są wydawane bezpłatnie w ciągu 7 dni kalendarzowych.

  Przy wjeździe do strefy przygranicznej Ministerstwo Transportu i Komunikacji RK umieściło informacyjne znaki drogowe.

   

  GRANICE PASA GRANICZNEGO, PASA KWARANTANNOWEGO, STREFY GRANICZNEJ

  Zgodnie z Postanowieniem Rządu Republiki Kazachstanu z dnia 16 kwietnia 2014 roku nr 356 ustalono granice:

  1. Pasa granicznego, przylegającego do granicy państwa:

  - z Chińską Republiką Ludową – o szerokościdwa tysiące metrów;

              - z Rosyjską Federacją, Republiką Kirgiską, Republiką Uzbekistanu oraz Turkmenistanem – o szerokości stu metrów;

              - na wskazanych odcinkach, gdzie Straż Graniczna Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego Republiki Kazachstanu bezpośrednio wzdłuż granicy państwa ustaliła granicę budowli inżynieryjnych i zagród  - do granic wskazanej granicy;

  1. Pasa kwarantannowego, w granicach pasa granicznego o szerokości do pięćdziesięciu metrów, ale nie mniejszej niż trzydzieści metrów;
  2. Strefy przygranicznej:

  - z Chińską Republiką Ludową -w granicach terytorium jednostek administracyjno-terytorialnych Republiki Kazachstanu (rejonów) bezpośrednio przylegających do pasa granicznego;

  - z Rosyjską Federacją, Republiką Kirgiską, Republiką Uzbekistanu oraz Turkmenistanem – w granicach dwudziestu pięciu kilometrów terytorium jednostek administracyjno-terytorialnych Republiki Kazachstanu, bezpośrednio przylegających do pasa granicznego;

  - wzdłuż brzegu morza Kaspijskiego – w granicach dwudziestu pięciu kilometrów terytorium bezpośrednio

  przylegającegodo linii brzegowej.

   

  Od dnia 25 sierpnia 2015 r. obowiązuje spis obiektów turystycznych znajdujących się w obrębie strefy przygranicznej, dla których nie jest konieczne posiadanie przepustki na przebywanie na ich terenie.

   

  Załącznik do Postanowienia Rządu Republiki Kazachstanu z31.07.2015 r. nr 600

   

  Wykaz obszarów granicznych wchodzących do strefy granicznej gdzie wyłączone lub wstrzymane są zasady poszczególnych ograniczeń systemowych dostępny pod linkiem: http://www.kazpravda.kz/uploads/redactors/files/55d04d83403ae1439714691.pdf

  oraz tutaj.

   

  RELIGIA, OBYCZAJE
  Kazachstan jest krajem wielowyznaniowym przy czym dominującą religią jest Islam.  Nie ma szczególnych norm zwyczajowych, których naruszenie mogłoby prowadzić do sytuacji konfliktowych. Turyści zwykle spotykają się ze zrozumieniem i życzliwością miejscowych.

   

  ŚWIĘTA
  Dniami wolnymi od pracy są 1 i 2 stycznia, 8 i 21-23 marca - Nauryz (święto wiosny), 1 maja - Dzień Zgody Narodów Kazachstanu, 9 maja, 30 sierpnia - Dzień Konstytucji, 16 grudnia - Dzień Niepodległości.

   

  PRZYDATNE INFORMACJE:

  • nie ma problemu z zakupem podstawowych artykułów spożywczych czy środków czystości. Dość dobrze rozwinięta jest sieć sklepów spożywczo-przemysłowych, wiele czynnych jest całą dobę. Ceny są trochę wyższe niż w Polsce. Zwykle placówki handlowe czynne są także w weekendy i święta.
  • praktycznie nie ma problemu z wymianą pieniędzy. W dużych miastach są liczne punkty wymiany walut, w których bezpiecznie można wymienić pieniądze, zazwyczaj po rozsądnym kursie.
  • urzędy są czynne od 9.00 do 18.00 (niektóre do 19.00), z przerwą obiadową trwającą od 12.00 do 13.00 lub nawet do 14.00.
  • jesienią 2006 r. zaczęto wprowadzać do obiegu nowe banknoty o zróżnicowanym formacie, które w praktyce wyparły już, rzadko dziś spotykane banknoty starego wzoru.
  • całe terytorium Kazachstanu objęte jest dwoma strefami czasowymi: + 5 godz. w stosunku do czasu warszawskiego zimą, a latem + 4 godz (czas astański); +4 godz. w stosunku do czasu warszawskiego zimą, a latem + 3 godz  - czas zachodnio-kazachstański
  •  telefony alarmowe:

  - pogotowie ratunkowe: 03 lub 103

  - policja: 02 lub 102

  - straż pożarna: 01 lub 101

  - zintegrowany system ratowniczy (służba reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych): 112.

  dodatkowe informacje o Kazachstanie można znaleźć na stronach internetowych:

  Ambasada Republiki Kazachstanu w Warszawie:

  Królowej Marysieńki 14
  02-954 Warszawa
  tel: 22 642 53 88
  http://www.kazakhstan.pl/

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: