close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • KOMUNIKATY KONSULARNE

 • LEGITYMACJA SZKOLNA DLA DZIECI POLONIJNYCH

  Z inicjatywy Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, Sejm przyjął r. zmiany w przepisach, które uprawniają uczniów szkół polonijnych oraz osoby uczące się języka polskiego w szkołach obcych systemów oświaty, a także nauczycieli tych szkół, do otrzymania legitymacji uprawniającej do skorzystania z ulgowych przejazdów transportem publicznym podczas pobytu w Polsce oraz wstępu do muzeów i parków narodowych na takich zasadach jak uczniowie szkół w Polsce. Legitymacje ucznia i legitymacje nauczyciela wydawać będą konsulowie właściwi ze względu na siedzibę szkoły. W większości przypadków rodzice złożą prosty wniosek i odbiorą legitymacje w szkole, w której ich dziecko pobiera naukę, ponieważ szkoły współpracować będą w realizacji tego zadania z konsulami. Przepisy o legitymacjach uprawniających do zniżek weszły w życie 21 kwietnia 2017 r.

   

  Poniżej przedstawiamy szczegółowe zasady w formie pytań i odpowiedzi.
   

  Kto może otrzymać legitymację?
   

  Legitymację może otrzymać każdy uczeń do ukończenia 18 roku życia, który uczy się języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim. Nie jest konieczna nauka wszystkich przedmiotów jednocześnie. Do otrzymania legitymacji uprawnieni są uczniowie uczący się tych przedmiotów w jednym z poniższych typów szkół:
   

  Czy legitymacje mogą otrzymać uczniowie wszystkich szkół?
   

  Przepisy określają, że legitymacje przysługują uczniom czterech rodzajów szkół:

  1. szkół prowadzonych przez organizacje społeczne zarejestrowanych w bazie danych Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą,

  2. szkół w systemach oświaty innych państw,

  3. sekcji polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,

  4. szkół europejskich.
   

  W przypadku szkół prowadzonych przez organizacje społeczne (zwanych także szkołami polonijnymi, społecznymi, sobotnio-niedzielnymi lub uzupełniającymi) warunkiem przyznawania legitymacji jest aktualna rejestracja szkoły w bazie danych Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (http://www.polska-szkola.pl). Uczniowie szkół niezarejestrowanych bądź szkół, które nie dokonały aktualizacji danych w ciągu ostatnich 12 miesięcy od daty złożenia wniosku, nie będą mogli otrzymać z legitymacji.
   

  Do czego uprawnia legitymacja ucznia
   

  Legitymacja ucznia uprawnia do zakupu ulgowych biletów:

  - 37%  - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych,

  - 49% - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie imiennych biletów miesięcznych

  - do muzeów,

  - do parków narodowych. 

   

  Do czego uprawnia legitymacja nauczyciela
   

  Legitymacja nauczyciela uprawnia do zakupu ulgowych biletów:

  - 33% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych oraz środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie imiennych biletów miesięcznych

  - do muzeów,

  - do parków narodowych.

   

  Jakie dane zawiera legitymacja?
   

  Legitymacja zawiera imię i nazwisko oraz datę urodzenia ucznia, a także nazwę szkoły w której się uczy. Ponadto na legitymacji znajduje się nazwa konsulatu i jego pieczęć oraz data jej ważności.
   

  Czy do skorzystania z ulg wystarczy legitymacja?

   

  Legitymacja jest ważna jedynie z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport). Brak dokumentu uniemożliwia skorzystanie z ulgi, a w przypadku wykupienia biletu ulgowego na przejazd może skutkować nałożeniem kary za brak dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi zgodnie z przepisami obowiązującymi przewoźników.
   

  Zgodnie z przepisami uprawnienie do ulg przysługuje uczniom do momentu uzyskania pełnoletniości – jeśli zatem uczeń otrzymał legitymację w roku, w którym kończy lat 18, to możliwość skorzystania z ulg posiada tylko do dnia ukończenia 18 lat.
   

  Dlaczego legitymacja nie zawiera zdjęcia dziecka?
   

  Legitymacja ucznia różni się wzorem od legitymacji otrzymywanej przez uczniów szkół w Polsce. Nie ma na niej zdjęcia ucznia co znacznie uproszcza jej wydanie. Legitymacja ważna jest z innym dokumentem potwierdzającym tożsamość (paszport, dowód osobisty). 
   

  Gdzie składać wniosek o legitymację dla dziecka?
   

  Rodzic lub opiekun prawny dziecka składa wniosek o wydanie legitymacji ucznia za pośrednictwem szkoły, w której dziecko pobiera naukę. Wniosek można także złożyć indywidualnie w konsulacie właściwym ze względu na siedzibę szkoły. Na stronie konsulatu dostępny jest wzór wniosku o wydanie legitymacji.
   

  Jakie należy przedstawić dokumenty składając wniosek o wydanie legitymacji dla dziecka?
   

  Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające pobieranie nauki języka polskiego lub innych przedmiotów w języku polskim. Jeśli wniosek składany jest za pośrednictwem szkoły nie trzeba składać dodatkowych dokumentów ponieważ szkoła potwierdzi konsulowi dane swoich uczniów. Szkoła niepośrednicząca w przekazywaniu wniosków, także może potwierdzić fakt nauki danego ucznia na wniosku składanym przez rodziców.

   

  Gdzie należy odebrać legitymację?
   

  Legitymacje można odebrać tam, gdzie składało się wniosek. Jeśli wniosek był złożony za pośrednictwem szkoły to także szkoła przekaże legitymację.  Jeśli wniosek złożony został u konsula to legitymacje odebrać można w konsulacie.
   

  Jaki jest czas oczekiwania na legitymację?
   

  Konsulowie będą wydawać legitymacje w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli wniosek składany jest za pośrednictwem szkoły termin 30 dni liczy się od dnia dostarczenia wniosków szkoły do konsula. Odbioru wystawionych legitymacji w terminie określonym przez konsula będzie mogła dokonać upoważniona osoba. Jeśli rodzicowi zależy na szybkim otrzymaniu legitymacji powinien upewnić się w szkole, w jakim terminie przekazywane są wnioski do konsula (zbiorczo czy indywidualnie). 
   

  Na jaki okres wydawane są legitymacje?
   

  Legitymacje wydawane są na okres roku szkolnego, z datą ważności upływającą ostatniego dnia miesiąca w którym rozpoczyna się kolejny rok szkolny w danym państwie. Przykładowo, jeśli rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia, to legitymacja zostanie wydana z datą ważności 30 września kolejnego roku.
   

  W jaki sposób można przedłużyć ważność legitymacji?
   

  Jeżeli uczeń kontynuuje naukę to jego legitymacja zostanie przedłużona na kolejny rok szkolny na wniosek jego rodziców lub opiekunów prawnych. Wnioski o przedłużenie ważności składane są na takich samych zasadach jak wnioski o wydanie legitymacji – można to zrobić za pośrednictwem szkoły. W przypadku wniosków składanych indywidualnie u konsula należy dołączyć dokument potwierdzający kontynuację nauki.
   

  Co zrobić w przypadku zgubienia, zniszczenia w sposób utrudniający lub uniemożliwiający odczytanie albo jeśli zmianie ulegną dane posiadacza legitymacji ?
   

  W takim przypadku należy zgłosić się do konsula (można to zrobić za pośrednictwem szkoły), przy czym nie ma konieczności przedstawiania potwierdzenia odbywania nauki w danym roku, ponieważ konsul posiada je w swoich aktach.


  Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach dodatkowej akredytacji Ambasady RP w Astanie (+Kirgiskiej Republice), uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w tych krajach przedstawicielstwa, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom.
   

  W celu nawiązania kontaktu z przedstawicielstwem państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej:

  https://ec.europa.eu/consularprotection/content/home_pl

  Wzór wniosku o legitymację ucznia, do pobrania - T U T A J
   


  Zwolnienia z opłat konsularnych na podstawie ustawy z o Karcie Polaka
   

  W dniu 2 września br. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187, z późn. zm.), dalej: u.k.p. Zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 753).

  W związku z wątpliwościami, jakie pojawiły się w zakresie pobierania opłat konsularnych, należy wskazać, że na podstawie art. 5 u.k.p. posiadacze Karty Polaka są zwolnieni z opłat konsularnych za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka. Ponadto na podstawie art. 5a u.k.p. posiadacze Karty Polaka są zwolnieni z opłat konsularnych za przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego.

  Przywołane przepisy u.k.p., jako przepisy szczególne w stosunku do przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne ( Dz. U. poz. 1274) mają pierwszeństwo zastosowania. Stąd też, w przypadku wykonywania czynności, o których mowa w art. 5 i 5a u.k.p. w stosunku do osób posiadających Kartę Polaka, osoby te są zwolnione z opłat konsularnych z mocy prawa.

   

  Informacja o przywróceniu kontroli na granicach

  W Dzienniku Ustaw z dnia 13 czerwca 2016 roku, poz. 840 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 czerwca 2016 roku w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną.

  Rozporządzenie przewiduje, iż w okresie od dnia 4 lipca 2016 r. do dnia 2 sierpnia 2016 r. przywraca się tymczasowo kontrolę graniczną osób przekraczających granicę państwową z Republiką Czeską, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Litewską, Republiką Słowacką, w portach morskich i lotniczych stanowiących granicę wewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen.

   

  Zmiany w ustawie o Karcie Polaka

  Z inicjatywy Komisji Łączności z Polakami za Granicą 13 maja 2016 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw. Ustawa została opublikowana 1 czerwca 2016 r. i wejdzie w życie 2 września 2016 r. (po 3 miesiącach od dnia publikacji), zaś niektóre przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2017 r. Ustawa dokonuje szeregu zmian w dotychczasowych przepisach wprowadzając nowe rozwiązania, postulowane przez Polaków ze Wschodu.

  Biorąc pod uwagę sytuację na terenach niektórych państw byłego Związku Sowieckiego, w których mieszkają Polacy, ustawodawca zdecydował się wprowadzić szereg rozwiązań ułatwiających podjęcie decyzji o osiedleniu się w Polsce. Posiadacze Karty Polaka będą mogli otrzymać zezwolenie na stały pobyt i kartę stałego pobytu za darmo. Otrzymując je będą musieli jednak zwrócić Kartę Polaka. Osoby, które na podstawie posiadanej Karty Polaka otrzymają prawo do osiedlenia się na terenie Polski, otrzymują także prawo by po roku od otrzymania karty stałego pobytu ubiegać się o uznanie za obywatela polskiego.

  Członkowie rodziny posiadacza Karty Polaka, którzy sami nie posiadają Karty otrzymać będą mogli wizę umożliwiającą wjazd do Polski, a następnie zgodnie z zasadą łączenia rodzin wystąpić o pozwolenie na pobyt czasowy, który następnie uprawniał będzie na ogólnych zasadach do uzyskania pobytu stałego.

  Ponadto posiadacze Karty Polaka, którzy złożą w urzędzie wojewódzkim wniosek o zezwolenie na stały pobyt będą mogli ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego na okres do 9 miesięcy – świadczenie to przyznawać i wypłacać będzie starosta powiatu, na terenie którego osoba zamieszkała. Świadczenie przysługiwać będzie na każdego członka rodziny wnioskodawcy, przy czym w ciągu pierwszych trzech miesięcy wnioskodawca i jego małżonek otrzymają świadczenie w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, zaś na każde dziecko połowę tej kwoty, w kolejnych miesiącach świadczenie będzie wynosić 60% ww. wysokości – czyli odpowiednio 30% i 15% minimalnego wynagrodzenia. Możliwość ubiegania się o świadczenie pieniężne przysługiwać będzie dopiero od 1 stycznia 2017 r.

   

  1-3 miesiąc

  4-9 miesiąc

   

  % minimalnego wynagrodzenia

  kwota *

  % minimalnego wynagrodzenia

  kwota *

  Wnioskodawca i małżonek

  50%

  925 zł

  30%

  555 zł

  Dziecko

  25%

  462,50 zł

  15%

  277,50 zł

  *) wysokość kwoty świadczenia wyliczona na podstawie obowiązującego w 2016 r. minimalnego wynagrodzenia wynoszącego 1850 zł.

  Świadczenie pieniężne wypłacane będzie w celu ułatwienia utrzymania się w Polsce w pierwszych miesiącach po osiedleniu i nie będzie zależne od uzyskiwania innych dochodów w tym okresie. Ponadto osoby, które na podstawie przepisów o pomocy społecznej otrzymywać będą innego rodzaju świadczenia nie będą one wliczać ww. świadczenia do uzyskiwanego dochodu. Możliwość odebrania świadczenia wynikać będzie jedynie z ewentualnego otrzymania odmowy przyznania prawa do stałego pobytu (możliwe jest to jednak w bardzo ograniczonych przypadkach, np. gdy dana osoba stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa).

  Ze względu na ograniczone możliwości budżetowe świadczenie pieniężne wypłacane będzie do wyczerpania środków zaplanowanych w rezerwie budżetowej na ten cel. Szczegółowe regulacje dotyczące zasad wypłacania świadczenia oraz wzorów wniosku o jego przyznanie zostaną wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji po wejściu w życie przepisów ustawy.

  Drugą istotna zmianą w ustawie jest przyznanie Radzie Ministrów uprawnienia do wskazania wybranych wojewodów jako organów przyjmujących i rozpatrujących wnioski o przyznanie Karty Polaka od obywateli niektórych państw. Przepisy te wejdą w życie 1 stycznia 2017 r., wtedy też Rada Ministrów wyda stosowne rozporządzenie. Aktualnie trwają prace analityczne mające na celu zdecydowanie, które urzędy wojewódzkie i wobec obywateli których państw, otrzymają ww. uprawnienie.

  Należy stwierdzić, że poprzez opisane wyżej zmiany w ustawie Państwo Polskie tworzy kompleksowy mechanizm wsparcia osiedlania się w Polsce osób polskiego pochodzenia z państw byłego Związku Sowieckiego. Jednocześnie wszystkie mechanizmy wspierania i podtrzymywania tożsamości narodowej Polaków tam zamieszkałych oraz wspierania i rozwoju aktywności polskich mniejszości narodowych będą utrzymane. Opisane nowe mechanizmy nie mają bowiem na celu zmiany nastawienia Polski do podtrzymywania polskiej identyfikacji tych osób ale pozostawienie im wyboru pomiędzy dalszym zamieszkiwaniem na ziemi ojców ze wsparciem ze strony Państwa Polskiego, a osiedleniem się w Rzeczypospolitej Polskiej.

  Nowelizacja ustawy wprowadza też szereg zmian organizacyjnych dotyczących kwestii procedur administracyjnych – większość aktów wykonawczych wydawanych dotychczas przez Prezesa Rady Ministrów lub Radę Ministrów wydawać będzie koordynujący pracę konsulów Minister Spraw Zagranicznych. MSZ będzie też odpowiadać za obsługę Rady ds. Polaków na Wschodzie (organu odwoławczego w procedurze o przyznanie Karty Polaka) oraz za prowadzenie przewidzianych w ustawie rejestrów Kart Polaka.

  Z wszystkimi zamianami w ustawie o Karcie Polaka można się zapoznać czytając treść nowelizacji:

  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/753/1

   

  KOMUNIKAT W SPRAWIE WYDAWANIA PASZPORTÓW Z DWOMA CECHAMI BIOMETRYCZNYMI

  Od 29 czerwca 2009 r. wydawane w Polsce paszporty zawierać będą drugą cechę biometryczną, tj. obok obrazu twarzy, zapis odcisków palców.
  Obowiązek taki nałożyło na kraje członkowskie Unii Europejskiej Rozporządzenie Rady (WE) nr  2252/2004  z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń
  i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie. Paszporty biometryczne w sposób wiarygodny określają związek pomiędzy dokumentem a jego posiadaczem, dzięki czemu ograniczają przestępczość związaną z kradzieżą tożsamości i fałszerstwami dokumentów.
  Każda osoba składająca w punkcie paszportowym wniosek o wydanie paszportu będzie zobowiązana do złożenia odcisków dwóch palców, polegającego na przyłożeniu palców do urządzenia elektronicznego (czytnika). Urządzenia służące do pobierania odcisków palców są nowoczesne, niebrudzące i łatwe
  w obsłudze.
  Odciski palców będą zakodowane w warstwie elektronicznej paszportu jako element identyfikacji i nie będą odwzorowane graficznie w dokumencie ( nie będą widoczne).
  Odciski palców nie będą gromadzone w ewidencjach paszportowych.
  Opłaty za wydanie paszportu nie ulegną zmianie.
  Wszystkie paszporty wydane przed 29 czerwca 2009r. - bez względu na ich rodzaj -  zachowają ważność do terminów w nich określonych, np. paszport wydany w 2000 r. utraci ważność dopiero
  w 2010 r., paszport wydany w 2007 r. będzie ważny do 2017r.
  Wprowadzenie drugiej cechy biometrycznej do paszportów, czyli odcisków palców, zwiększy bezpieczeństwo i wiarygodność dokumentów podróży. Będzie też istotnym, dodatkowym argumentem w rozmowach na temat ruchu bezwizowego z takimi krajami jak USA czy Kanada. Przy okazji wprowadzenia do paszportów drugiej cechy biometrycznej w konsulatach RP będzie zainstalowany teleinformatyczny system obsługi spraw paszportowych, który wpłynie na skrócenie czasu oczekiwania na paszport przez osoby wnioskujące o jego wydanie poza granicami kraju.
                             
  Podróże tranzytowe przez terytorium Federacji Rosyjskiej


  Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina, że z dniem 15 maja 2008 roku obywatele polscy podróżujący tranzytem przez terytorium Federacji Rosyjskiej są zobowiązani do posiadania wiz tranzytowych.
  Obywatele polscy podróżujący tranzytem lotniczym przez terytorium Federacji Rosyjskiej zwolnieni są z obowiązku posiadania wiz rosyjskich pod warunkiem posiadania dokumentów uprawniających do wjazdu do państwa docelowego oraz biletu lotniczego z potwierdzoną datą wylotu z przesiadkowego portu lotniczego na terytorium Federacji Rosyjskiej w ciągu 24 godzin od chwili przybycia. Osoby te nie mogą w tym czasie opuszczać strefy tranzytowej portu lotniczego.
   
  Notatka informacyjna Ministerstwa Finansów


  Z dniem 15 czerwca 2007 roku podróżni wjeżdżający lub wyjeżdżający z terytorium Unii Europejskiej będą zobowiązani do zgłaszania organom celnym posiadanej przy sobie gotówki w kwocie równej lub wyższej niż 10 000 EUR (także jej ekwiwalentu w innych walutach lub łatwo zbywalnych aktywach, np. akcje, obligacje, czeki podróżne itp.). Jednolite przepisy prawne mają na celu wprowadzenie na terytorium UE wspólnego podejścia do kontroli przepływu gotówki z lub do UE. Uzupełniają one unijną dyrektywę o praniu brudnych pieniędzy, która umożliwia monitorowanie transakcji dokonywanych przez instytucje kredytowe i finansowe. Organy celne wszystkich państw UE, na podstawie nowych przepisów, mogą zatrzymywać nie zgłoszone środki pieniężne oraz podejmować działania przeciwko osobom, które nie zgłoszą gotówki w kwocie 10.000 EUR lub wyższej.
  Państwa członkowskie zobowiązane są do gromadzenia informacji zebranych w złożonych deklaracjach oraz będących wynikiem przeprowadzonych kontroli i udostępniać je organom zajmującym się zwalczaniem przepływu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. W przypadku zaistnienia dowodów na przewóz gotówki dla celów prania brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu, Państwa członkowskie mogą wymieniać się takimi informacjami.
  Wprowadzane przepisy nie zmieniają dotychczas obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązku zgłaszania przy przekraczaniu granicy gotówki w kwocie równej lub przekraczającej 10.000 EUR. Warto jednak, aby polscy obywatele pamiętali o jednolitym obowiązku dokonania takiego zgłoszenia na terytorium wszystkich państw UE.
   Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej informuje, że dnia 25 lipca 2008 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa ta umożliwia umorzenie zaległości podatkowych dla Polaków pracujących za granicą, uiszczających tam podatek.Szczegółowe informacje na temat ww. ustawy zainteresowani podatnicy mogą uzyskać:
   
  na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem:
  www.mf.gov.pl/ulganapowrot;
  w Krajowej Informacji Podatkowej pod numerem telefonu            
  0 801 055 055       (opłata 35 gr. brutto/min), dla sieci komórkowych            
  22 330 03 30      
  w swoim urzędzie skarbowym.
  Pełny tekst ustawy znajduje się w Dzienniku Ustaw z dnia 6 sierpnia 2008 r. Nr 143, poz. 894.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: