close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PASZPORT POLSKI

 • Opłata konsularna za poszczególne rodzaje spraw paszportowych:

  Wydanie paszportu 10-letniego - 110 EUR,

  Wydanie paszportu 10-letniego (50% zniżki) -55 EUR,

  Wydanie paszportu 5-letniego osobie małoletniej do 13-go roku życia -35 EUR,

  Wydanie paszportu 10-letniego uczniom i studentom  do 26-go  roku życia - 55 EUR,

  Wydanie paszportu 10-letniego osobie, która w dniu składania wniosku ma ukończone 70 lat - bez opłat,

  Wydanie osobie posiadającej paszport - drugiego paszportu (ważnego przez 2 lata) na podstawie decyzji wydanej przez ministra spraw wewnętrznych -110 EUR,

  Wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu sporządzonego w RP osobom, które nie ukończyły 70 lat)  - 15 EUR,

  Wydanie paszportu tymczasowego osobie, która ukończyła 70 lat (dotyczy wszystkich sytuacji)  - bez opłat,

  Wydanie paszportu tymczasowego w innych sytuacjach niż na czas oczekiwania na doręczenie paszportu sporządzonego w RP - osobie, która ukończyła 18 lat, a nie ukończyła 70 lat - 40 EUR,

  Wydanie paszportu tymczasowego w innych sytuacjach niż na oczekiwanie na doręczenie paszportu sporządzonego w RP - osobie do 18-go roku życia - 30 EUR,

  Wydanie nowego paszportu 10-letniego upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza - 330 EUR,

  Wydanie nowego paszportu 10-letniego przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu osobie, która ukończyła 70 lat, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza – bez opłat,

  Wydanie małoletniemu do 13-go roku życia nowego paszportu 5-letniego przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez opiekuna osoby małoletniej - 210 EUR.   

   

  Od dnia 11 sierpnia 2012 r. obowiązują nowe przepisy paszportowe zgodnie z opublikowaną w Dzienniku Ustaw poz. 798 ustawą z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych.

   

  Oznacza to, że:

  - paszporty wydawane osobom małoletnim do 5. roku życia będą ważne 5 lat,

  - w art. 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „paszport wydany małoletniemu, który nie ukończył 13 lat, jest ważny 5 lat od daty jego wydania,

  - uchyla się w art. 23 w ust. 1 pkt 1 (określający, iż paszport tymczasowy wydaje się małoletnim, którzy nie ukończyli 5 lat), zatem paszport tymczasowy będzie wydawany w takich samych przypadkach osobom

    pełnoletnim i małoletnim (również tym, które nie ukończyły 5 lat).

  - uchyla się w art. 13 ust. 3 (dotyczący wymogu obecności małoletniego przy składaniu wniosku o wydanie paszportu na żądanie rodziców),

  - uchyla się art. 21 (określający kwestię wydania paszportu na żądanie rodziców),

  - uchyla się  w art. 32 ust. 1a (dotyczący okresu ważności paszportu na żądanie rodziców),

  - uchyla się w art. 33 ust. 2 (dotyczący paszportu tymczasowego wydawanego małoletnim, którzy nie ukończyli 5 lat),

   

  Przepis określony w art. 13 ust. 2 ustawy nie przed dniem 28 sierpnia 2006 r. (od dnia 28 sierpnia 2006 r. nie dokonywało się już w/w wpisów).

   

  W związku z tym od dnia 26 czerwca 2012 r. osoby małoletnie, których dane są zamieszczone w paszportach rodziców, nie mogą na tej podstawie przekraczać  granicy oraz że małoletni powinni posiadać oddzielny dokument paszportowy, a wpisy danych dziecka w paszporcie rodziców tracą ważność.

   

  WAŻNA INFORMACJA

   1. W dniu 17 stycznia 2013 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych (opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2012 r., poz. 1415). Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr  143, poz. 1027, z późn. zm.) ma na celu udoskonalenie obsługi paszportowej obywatela polskiego.

   

  2. Zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 ustawy („Paszporty i paszporty tymczasowe w RP wydaje i odmawia ich wydania wojewoda, do którego wpłynął wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, a za granicą – konsul”), w warunkach konsularnych będzie możliwe przyjęcie przez konsula wniosku o wydanie paszportu od osoby zamieszkałej poza danym okręgiem konsularnym.

   

  3. Jednakże osoba mająca zamiar złożyć wniosek o wydanie paszportu (biometrycznego) w konsulacie innym niż konsulat mający siedzibę w okręgu konsularnym jej miejsca zamieszkania - powinna uwzględnić następujące kwestie:

  - Zniesienie zasady właściwości miejscowej  nie dotyczy realizacji innych spraw, których załatwienie może być wymagane do procedury związanej z wydaniem paszportu lub paszportu tymczasowego. Przykładem takiej sprawy może być przyjęcie, opracowanie i przekazanie do właściwego urzędu stanu cywilnego wniosku o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu stanu cywilnego, przyjęcie i opracowanie wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego.

  - Odbiór paszportu następuje w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek o wydanie tego dokumentu.

  - W razie konieczności uzupełnienia przez interesanta wniosku o brakujące dokumenty, np. o tłumaczenia załączanych do sprawy paszportowej dokumentów (sądowych, notarialnych, itp.), sporządzonych w języku niebędącym językiem urzędowym kraju (krajów) stanowiącego okręg konsularny, w którym wykonuje funkcje konsul przyjmujący wniosek o wydanie paszportu - okres oczekiwania na paszport może być dłuższy niż w konsulacie „macierzystym”.  (Na osobie składającej wniosek spoczywa obowiązek uzupełnienia wniosku o brakujące dokumenty w razie zaistnienia takiej potrzeby, a także - uzyskania właściwych tłumaczeń dokumentów).  

  - W przypadku złożonych i skomplikowanych spraw paszportowych konsul wykonujący funkcje w innym okręgu konsularnym niż miejsce zamieszkania osoby - po przyjęciu wniosku o wydanie paszportu - może być zobligowany do uzyskania  informacji o warunkach prawnych występujących w kraju zamieszkania osoby (co jest możliwe do zrealizowania jedynie za pośrednictwem konsula wykonującego funkcje w danym okręgu konsularnym - zgodnie z obowiązującymi w praktyce międzynarodowej zasadami i zwyczajami), w sytuacji takiej może nastąpić wydłużenie okresu oczekiwania na paszport.

   

  4. Zgodnie ze zmianą brzmienia art. 44 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych, osoba, która otrzyma decyzję ministra właściwego do spraw wewnętrznych w przedmiocie wyrażenia zgody na wydanie obywatelowi polskiemu drugiego paszportu (o którym mowa w art. 22  ustawy), może złożyć wniosek o wydanie drugiego paszportu do ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub wybranego przez siebie wojewody, a za granicą – do konsula. Decyzja wydana przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych wygasa, jeżeli złożenie wniosku o wydanie drugiego paszportu nie nastąpi przed upływem 3 miesięcy od dnia jej wydania.

   

  5. Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy  paszport tymczasowy może być również wydany osobom przebywającym w RP i za granicą w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: