close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PROBLEMATYKA PRAWNO-KONSULARNA

 •  

  Informacje z zakresu problematyki prawno - konsularnej

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Astanie w zakresie problematyki prawno - konsularnej zajmuje się realizacją następujących spraw:

  -         przesyłaniem na wniosek polskich organów wymiaru sprawiedliwości oraz innych urzędów pism i dokumentów adresatom zamieszkałym w Kazachstanie i Kirgistanie,

  -         potwierdzeniem pobytów i pracy przymusowej na terenie Kazachstanu i Kirgistanu oraz  wydobyciem dokumentów stanu cywilnego,

  -         legalizacją dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego w Kirgistanie, tłumaczeniem, czynnościami notarialnymi, (1)

  • - wystawianiem na podstawie obowiązujących przepisów zaświadczeń potwierdzających pobyt za granicą (dot. spraw celnych) i zaświadczeń uprawniających do przewozu broni.
  • (1) dot. dokumentów urzędowych w obrocie prawnym z Republiką Kazachstanu - 14.08.2005 r. weszła w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze 05.10.1961 r. W miejsce legalizacji dokumentów dokonywanej do tej pory przez konsulów Konwencja przewiduje jedynie opatrzenie dokumentów specjalnym poświadczeniem - apostille. Właściwym do wydania apostille urzędem, w stosunku do polskich dokumentów, jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych (adres: MSZ Dział Legalizacji, Al. Szucha 21, 00-580 Warszawa tel.: 022 523-9463, 523-9128, od ponidziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00; opłata 60,- zł).

   

  Informacja dotycząca umiejscowienia (transkrypcji)

  aktu małżeństwa / urodzenia zawartego w zagranicznym urzędzie  stanu cywilnego za pośrednictwem Wydziału Konsularnego

   

   

  SPORZĄDZANIE POLSKICH AKTÓW STANU CYWILNEGO NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW ZAGRANICZNYCH

   

   

  Istnieje zasada obowiązkowej transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego - jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze sporządzony na terytorium RP i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.

   

  Przy okazji wniosku o transkrypcję za pośrednictwem konsula zagranicznego aktu małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć do protokołu przed konsulem oświadczenia o nazwisku noszonym po zawarciu małżeństwa oraz oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonego z tego małżeństwa.

   

             

  Zagraniczne akty stanu cywilnego mają taką samą moc dowodową jak polskie dokumenty. Ich rejestracja w polskich księgach stanu cywilnego jest nieobowiązkowa, ale czasami niezbędna do załatwienia sprawy w polskim urzędzie, np. do wyrobienia paszportu

  Wniosek w sprawie rejestracji zagranicznego aktu stanu cywilnego w polskich księgach stanu cywilnego możne złożyć:

  • osoba, której akt dotyczy
  • osoba, która wykaże interes prawny
  • pełnomocnik ww. osób
  • najbliższa rodzina: wstępni (dziadkowie, rodzice), zstępni (dzieci, wnuki), małżonek, rodzeństwo oraz przedstawiciel ustawowy, bez konieczności przedkładania pełnomocnictwa

  W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem pełnomocnika należy załączyć pełnomocnictwo.

   

  Jednocześnie, wniosek o rejestrację zagranicznego aktu stanu cywilnego w polskich księgach stanu cywilnego mogą złożyć ww. osoby za pośrednictwem konsula RP.

   

    

  1. Wpisanie (transkrypcja) zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego

   

              Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu.

  1.1 Wymagane dokumenty

  ·wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego

  ·oryginał zagranicznego odpisu aktu stanu cywilnego wystawiony przez odpowiedni urząd wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula;

  ·dowód uiszczenia opłaty konsularnej.

  1.2 Właściwość organu

  ·urząd stanu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy w kraju

   ·urząd stanu cywilnego ostatniego miejsca zamieszkania w kraju - jeżeli wnioskodawca nie ma w kraju miejsca zamieszkania 

  ·Urząd Stanu Cywilnego m. st. Warszawy – jeżeli właściwości nie można ustalić w wyżej wskazany sposób

   

  Należy przedstawić następujące dokumenty:

  1. Podanie - o umiejscowienie aktu małżeństwa 
                    - o umiejscowienie aktu urodzenia


  2. Wniosek o sporządzenie w polskich księgach stanu cywilnego
       zagranicznego aktu małżeństwa / urodzenia -
       wniosek o umiejscowienie aktu małżeństwa;
       wniosek o umiejscowienie aktu urodzenia.


  3. Odpisy aktów urodzenia:
      - Obywatel polski: odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia 
       wydany przez polski USC ;
      - Cudzoziemiec: oryginał aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym
       na język polski.
      Uwaga: osoby, które pozostawały uprzednio w związku małżeńskim dostarczają 
      dodatkowo dokumenty zaświadczające, że poprzedni związek małżeński ustał
      (np: prawomocny wyrok sądu o rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa,
       akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, akt zgonu poprzedniego małżonka).


  4. Zgoda współmałżonka na wpisanie obcego aktu małżeństwa do polskich ksiąg
      stanu cywilnego
      Uwaga: Jeżeli przedkładane dokumenty stanu cywilnego pochodzą z państwa
      trzeciego (nie z Republiki Kazachstanu) wymagane jest poświadczenie w/w dokumentu przez właściwy urząd państwa sporządzenia dokumentu. 


  5. Dokument tożsamości
      - Obywatel polski: ważny paszport polski lub dowód osobisty nowego typu;
      - Cudzoziemiec: ważny paszport.


  6. Opłata konsularna za umiejscowienie aktu małżeństwa wynosi 50 €.
      Opłatę uiszcza się gotówką w kasie Wydziału Konsularnego

  * każde tłumaczenie niesporządzone przez tłumacza przysięgłego w Polsce wymaga poświadczenia zgodności tłumaczenia przez Konsula, co wiąże się z opłatą w wysokości 30 €.

   

  Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego

  1. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego dla obywatela polskiego wystawia:
   

  • polski Urząd Stanu Cywilnego, właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania danej osoby w Polsce
   lub
  • konsul - jeżeli małżeństwo ma być zawarte poza granicami RP dla każdego obywatela RP (opłata w wysokości 50 EUR)

  2. Urząd Stanu Cywilnego (lub - w przypadku wskazanym w pkt. 1.B. - konsul) wystawia zezwolenie, o ile wnioskodawca przedstawi następujące dokumenty:
   

  • wniosek o wydanie zaświadczenia - formularz wniosku;
  • pisemne zaświadczenia obojga narzeczonych, że nie wiedzą o okolicznościach wyłączających zawarcie małżeństwa (konsul potwierdza własnoręczność podpisu pod oświadczeniem po okazaniu ważnego paszportu przez osobę składającą podpis);
  • odpis aktu urodzenia wnioskodawcy.

  O ile wnioskodawca pozostawał uprzednio w związku małżeńskim, dołączyć należy dodatkowo wystawiony przez polski USC akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, względnie odpis orzeczenia sądu polskiego o rozwodzie.

  Jeżeli poprzedni związek zawarty i rozwiązany został w państwie innym niż Polska, dołączyć trzeba polską transkrypcję aktu małżeństwa (umiejscowienie aktu zagranicznego w polskim USC) oraz orzeczenie sądu polskiego o uznaniu wyroku rozwodowego.

  Wnioskodawca, który wyjechał z Polski na stałe przed ukończeniem 16. roku życia przedstawić powinien dodatkowo dokumenty potwierdzające cały okres pobytu za granicą (wizy w paszporcie, dowody zameldowania, ew. zaświadczenie z policji ds. cudzoziemców).

  3. W przypadku wskazanym w pkt. 1.A. komplet dokumentów przekazany być może do USC w Polsce:

  • za pośrednictwem Wydziału Konsularnego;
  • przez pełnomocnika wnioskodawcy. (Własnoręczność podpisu na pełnomocnictwie potwierdza konsul).

  Oświadczenie przed polskim konsulem o wstąpieniu w związek małżeński oraz o nazwisku małżonków i ich dzieci.

              Przed polskim konsulem małżeństwo mogą zawrzeć wyłącznie obywatele polscy

   

  ZASADY:

  Małżeństwo zawarte przed konsulem rejestruje kierownik USC właściwy dla miasta stołecznego Warszawy, do którego konsul przesyła protokół złożenia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Uwzględniając, że pozostałe dokumenty tj. zapewnienie i odpisy aktów stan cywilnego składane przez nupturientów w procedurze poprzedzającej zawarcie małżeństwa stanowią akta zbiorowe, mogą być również przekazane razem z protokołem.

   

  Obywatele RP, którzy przebywają za granicą i chcą zawrzeć związek małżeński przed  kierownikiem USC w Polsce, składają zapewnienie konsulowi, który przekazuje je niezwłocznie wskazanemu kierownikowi USC w Polsce. Konsul może również przyjąć zapewnienie od cudzoziemca, który zamierza z obywatelem RP zawrzeć małżeństwo w Polsce, pod warunkiem przedstawienia przez cudzoziemca dokumentu stwierdzającego, że zgodnie z prawem może zawrzeć małżeństwo.

   

  Obywatele polscy zainteresowani złożeniem oświadczeń o wstąpienie w związek małżeński przed konsulem RP zobowiązani są do złożenia zapewnień, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa przed tym samym konsulem, który będzie przyjmował oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński.

   

  Zgodnie z obowiązującym prawem procedura zawarcia małżeństwa przed określonym konsulem RP nie może być inicjowana przez innego konsula albo kierownika USC w Polsce.

   

  Konsul nie może przyjmować zapewnień małżeńskich złożonych przez nupturientów kierownikowi USC w Polsce, a także na potrzeby ślubu przed innym konsulem RP, ani też nie może przyjmować takich zapewnień dla sprawy.

   

   

   

  1.1 Wymagane dokumenty:

   

  • ważny dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport) - do  wglądu;
  • odpis skrócony aktu urodzenia;
  • dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo pozostawała poprzednio w związku małżeńskim (są to przede wszystkim odpisy aktów stanu cywilnego: odpis aktu zgonu poprzedniego małżonka, aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu przez rozwód lub unieważnieniu, albo prawomocne orzeczenia sądów: o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka, o rozwodzie, o unieważnieniu małżeństwa, o nieistnieniu małżeństwa);
  • pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa - zapewnienie jest ważne przez 6 miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo, w przypadku kiedy zapewnienia nie są składane jednocześnie to okres 6 miesięcy liczy się od dnia złożenia zapewnienia jako drugie, późniejsze;
  • oświadczenia o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa przez małżonków i ich dzieci
  • dowód uiszczenia opłaty konsularnej.

   

  1.2  Ustalanie nazwisk małżonków i ich dzieci

   

              Po zawarciu małżeństwa małżonek może nosić nazwisko:

   

  • dotychczasowe;
  • współmałżonka;
  • utworzone przez połączenie swojego nazwiska z nazwiskiem współmałżonka

   

              W przypadku braku oświadczeń w sprawie nazwisk, każdy z małżonków zachowuje swoje dotychczasowe nazwisko.

   

  Dziecko może nosić nazwisko:

   

  • tożsame z nazwiskiem rodziców lub jednego z nich;
  • utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca.

   

  Jeżeli rodzice nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca.

   

   

   

              Nazwiska małżonków i ich dzieci nie mogą składać się z więcej niż dwóch członów.

   

   

   Oświadczenie o nazwisku noszonym po zawarciu małżeństwa.

   

  W przypadku braku w zagranicznym akcie małżeństwa informacji o nazwiskach małżonków i dzieci zrodzonych z tego małżeństwa, obywatel polski może złożyć wraz z wnioskiem o transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa, oświadczenie o nazwisku. Jeżeli oboje małżonkowie są obywatelami polskimi – mogą również złożyć oświadczenie o nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.

   

   

  POWRÓT DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

   

   

   

              Obywatel polski po rozwodzie może powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa składając w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego oświadczenie przed konsulem.

   

   

  1. Wymagane dokumenty

   

  • ważny dokument tożsamości – do wglądu;
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie;
  • dowód uiszczenia opłaty konsularnej.

   

              Jeżeli osoba składająca takie oświadczenie chce otrzymać odpis aktu stanu cywilnego potwierdzający powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, powinna złożyć:

   

  • wniosek do konsula o wydanie odpisu aktu małżeństwa (do pobrania);
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty konsularnej.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: