close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WYDZIAŁ KONSULARNY

 •  

  Szanowni Państwo!
  Uprzejmie informujemy, że w dn. 17 kwietnia, a także 1, 2, 3, 8 i 9 maja Wydział Konsularny Ambasady RP w Astanie będzie zamknięty. Prosimy osoby planujące wyjazd do Polski w pierwszej połowie maja o odpowiednio wcześniejsze złożenie dokumentów wizowych. Dziękujemy!

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Astanie

   

  Okręg konsularny obejmuje Astanę oraz 5 obwodów: akmoliński, karagandyjski, kustanajski, północnokazachstański i pawłodarski.

  ul. Saryarka 15, Centrum Biznesowe "Isker", 010000 Astana, Kazachstan
  (lokalizacja: Wydział Konsularny mieści się na 5 piętrze niebieskiego biurowca u zbiegu ulic: Saryarka i Abaja)

  tel. +7 (7172) 94 44 10, faks: + 7 (7172) 94 44 11

  e-mail:   astana.amb.wk@msz.gov.pl

   

  telefon alarmowy w Astanie dla obywateli Polski po godzinach pracy Wydziału Konsularnego:
  +7 / 701 765 51 70

   

   

   

  GODZINY PRACY WYDZIAŁU KONSULARNEGO

  od poniedziałku do piątku
  od 9:00 do 17.00


  przyjmowanie dokumentów
  od poniedziałku do czwartku

  od 9.30 do 12.00

  wydawanie dokumentów
  od poniedziałku do czwartku
  od 12.00 do 12.30
    

   

  ELEKTRONICZNY SYSTEM REJESTRACJI WNIOSKÓW WIZOWYCH „e-Konsulat"

  OD 15 WRZEŚNIA 2011 ZŁOŻENIE WNIOSKU WIZOWEGO W KAŻDYM POLSKIM URZĘDZIE KONSULARNYM, MUSI BYĆ POPRZEDZONE ELEKTRONICZNĄ REJESTRACJĄ WNIOSKU WIZOWEGO, ZARÓWNO O WIZĘ SCHENGEN JAK I KRAJOWĄ.

   

  DOSTĘP DO REJESTRACJI INTERNETOWEJ ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM:

   

  HTTP://WWW.E-KONSULAT.GOV.PL

   

   ZNAJDĄ TAM PAŃSTWO RÓWNIEŻ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDUR WIZOWYCH I WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

  Rejestracji wniosków wizowych mogą dokonywać osoby indywidualne, jak również firmy turystyczne i inne podmioty.

   

  Linki do rejestracji i wypełnienia ankiet przez internet:

  Po wejściu na stronę internetową należy:

  • wybrać właściwy konsulat oraz zaznaczyć datę złożenia aplikacji wizowej w konsulacie,
  • wypełnić wniosek wizowy (maksymalny czas na wypełnienie wniosku jest ograniczony i wynosi 60 minut),
  • po wypełnieniu należy wydrukować wniosek wizowy,
  • wydrukowany wniosek wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami należy złożyć w konsulacie w wybranym prze siebie terminie.

  Informujemy, że dane w punktach od 1 do 12 ankiety muszą być zgodne z łacińską transkrypcją podaną w paszporcie zagranicznym.

  W momencie składania wniosku wizowego w konsulacie należy dołączyć inne dokumenty niezbędne do otrzymania wizy. Szczegóły dotyczące wymaganych dokumentów składanych wraz z wnioskiem znajdą Państwo na stronie internetowej konsulatu. Brak kompletu dokumentów spowoduje odmowę ich przyjęcia w konsulacie

  Prawo do informacji przetwarzanych
  w systemach konsularnych


  Każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania wyczerpujących informacji na temat dotyczących jej danych osobowych, które są przetwarzane w zbiorach danych.

  Zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, prawo do informacji przysługuje osobie zainteresowanej nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

   

  Na podstawie art. 32 ust.1 pkt 1-5a ustawy o ochronie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może żądać – odnośnie przetwarzania jej danych osobowych – następujących informacji:
   

  • czy zbiór istnieje,
  • od kiedy dane są przetwarzane,
  • jakie jest źródło pozyskania danych,
  • w jaki sposób dane są udostępniane,
  • jaki jest cel i zakres przetwarzania danych,
  • w jakim zakresie i komu dane zostały udostępnione.

  Administrator udziela żądanych informacji w terminie 30 dni.

  W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych w systemach konsularnych  należy złożyć pisemny wniosek w języku polskim lub angielskim na adres: 


  ***

  Konsul RP w Astanie

  ul.Saryarka 15

  010000 Astana

  ***

  Wniosek powinien zawierać:   

  1. imię i nazwisko składającego wniosek;
  2. numer PESEL (jeżeli osoba posiada);
  3. obywatelstwo;
  4. datę i miejsce urodzenia;
  5. miejsce zamieszkania (kraj, miejscowość, ulica i numeru domu/mieszkania);
  6. przedmiot sprawy, której dotyczy wniosek;
  7. podpis osoby składającej wniosek.

   

   

  W celu jednoznacznej identyfikacji danych, wnioskodawca może dołączyć kserokopię strony dokumentu tożsamości zawierającej dane osobowe.

   

  Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późń. zm.), strona może być reprezentowana
  w postępowaniu administracyjnym przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

  Zasady ustanowienia pełnomocnictwa procesowego określa art. 33 kodeksu postępowania administracyjnego, tj.:

  • pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych;
  • pełnomocnictwo powinno być zgłoszone na piśmie;
  • pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

  Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa;

   

   Odmowa udostępnienia danych osobowych

  W myśl art. 34 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych odmawia osobie, której dane dotyczą, udzielenia informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-5a, jeżeli spowodowałoby to:

  • ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne,
  • zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  • zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa,
  • istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.      

   

  Prawo do poprawiania danych, żądanie wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia 

  Osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do administratora danych o uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie danych, czasowe lub stałe wstrzymanie ich przetwarzania lub o ich usunięcie. Musi ona jednak wykazać, że dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego je zgromadzano.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: