close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • KARTA POLAKA

 • KARTA POLAKA
   

  Przedłużenie ważności, duplikaty, zmiana danych
   

  Przedłużanie ważności Karty Polaka

  Jeżeli najpóźniej na 3 miesiące przed terminem utraty ważności Karty Polaka jej posiadacz złoży wniosek o przedłużenie ważności, ważność Karty Polaka jest przedłużana na okres kolejnych 10 lat.

   

  Przedłużanie ważności Karty Polaka po uzyskaniu pełnoletności

  Jeżeli najpóźniej dziewięć miesięcy po uzyskaniu pełnoletności posiadacz Karty Polaka złoży wniosek o przedłużenie ważności, ważność dokumentu jest przedłużana na okres 10 lat.

  Jeżeli osoba, która otrzymała KP jako małoletnia, nie dotrzymała ww. terminu przedłużenia ważność swojej Karty, gdy zgłosi się do konsula, zgodnie z przepisami ustawy, może jedynie złożyć nowy wniosek, poddając się na nowo pełnej procedurze ubiegania się o Kartę Polaka.

   

  Duplikat Karty Polaka

  W przypadku zgubienia lub zniszczenia Karty Polaka wydawany jest - na wniosek posiadacza - duplikat Karty Polaka. Wniosek o duplikat Karty Polaka składa się w urzędzie, który wydał Kartę Polaka.

   

  Wydanie nowej Karty Polaka po zmianie danych

  Jeżeli w okresie ważności Karty Polaka nastąpiła zmiana danych widniejących na Karcie Polaka, na wniosek posiadacza lub przedstawiciela ustawowego, konsul wydaje Kartę Polaka z uwzględnieniem zmienionych danych. Na potwierdzenie zmiany danych należy przedłożyć odpowiednie dokumenty stanu cywilnego.


   

  Wydział konsularny Ambasady RP w Nur-Sułtanie uprzejmie informuje, że osoby pragnące złożyć dokumenty na Kartę Polaka będą przyjmowane przez konsula po uprzedniej rejestracji wizyty w systemie e-konsulat lub drogą telefoniczną

   

  Na złożenie wniosku o Kartę Polaka zapisy odbywają się drogą telefoniczną w każdy piątek w godzinach 12:00-15:30.

   

   

  Komu może zostać przyznana Karta Polaka?


  Karta Polaka może być przyznana osobie, która deklaruje przynależność do Narodu Polskiego i spełni łącznie następujące warunki:

   

  1. wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za swój język ojczysty, oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów;


  2. wykaże, że jest narodowości polskiej, lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej

   

  lub

   

  przedstawi zaświadczenie organizacji polskiej/polonijnej, potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich 3 lat;


  3. w obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego.

   

  4. złoży oświadczenie, że ona lub jej wstępni nie repatriowali się lub nie zostali repatriowani z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, na podstawie umów repatriacyjnych zawartych w latach 1944–1957 przez Rzeczpospolitą Polską albo przez Polską Rzeczpospolitą Ludową z Białoruską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Litewską Socjalistyczną Republiką Radziecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, do jednego z państw będących stroną tych umów.”;

   
  Karta Polaka może być przyznana wyłącznie osobie posiadającej w dniu złożenia wniosku o wydanie Karty Polaka obywatelstwo Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Białoruś, Republiki Estońskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy i Republiki Uzbekistanu albo posiadającej w jednym z tych krajów status bezpaństwowca.

   

  Małoletniemu przyznaje się Kartę Polaka na wniosek rodziców, gdy:

   

  - oboje rodzice posiadają Kartę Polaka;

  - jeden z rodziców posiada Kartę Polaka, a drugi z rodziców wyrazi zgodę w oświadczeniu złożonym przed konsulem, chyba że drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska.

   


  Komu nie może zostać przyznana Karta Polaka


  Karta Polaka nie może zostać przyznana osobie, która posiada obywatelstwo polskie lub zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczypospolitej Polskiej (posiada kartę stałego pobytu).

   

  Karty Polaka nie mogą uzyskać osoby repatriowane i potomkowie osób repatriowanych (przesiedlonych) z terytorium Polski, na mocy umów zawartych przez Polskę w latach 1944-1957 z republikami radzieckimi Białorusi, Litwy i Ukrainy oraz z ZSRR, do jednego z tych państw.

   


  Uprawnienia posiadacza Karty Polaka

   

  Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego. Na podstawie ustawy o Karcie Polaka, a także innych przepisów jej posiadacz:

   

  jest zwolniony z opłat konsularnych za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka;

   

  może podejmować na terenie Rzeczypospolitej Polskiej legalną pracę bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę;

  może prowadzić w Polsce działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy;

  może korzystać z bezpłatnego systemu oświaty;

  może w nagłych wypadkach korzystać w Polsce z bezpłatnej pomocy lekarskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy;

   

  może za darmo zwiedzać muzea państwowe w Polsce;

  może korzystać z ulgi 37% przy przejazdach kolejowych w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych;

  może w pierwszej kolejności ubiegać się o środki finansowe z budżetu państwa polskiego lub z samorządów gmin w Polsce, przeznaczone na wspieranie Polaków za granicą;

  Posiadacze Karty Polaka, chcący na stałe osiedlić się w Polsce, mogą na jej podstawie bezpłatnie (przy spełnieniu pozostałych warunków) starać się o wydanie zezwolenia na pobyt stały w RP.

   

  Karta Polaka  jest ważna przez okres 10 lat od dnia jej przyznania.

  Karta Polaka przyznana osobie, która ukończyła 65 lat, jest ważna na czas nieoznaczony.

   

  Otrzymanie Karty Polaka nie oznacza przyznania obywatelstwa polskiego, przyznania prawa do osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani prawa do przekraczania bez wizy granic Rzeczpospolitej Polskiej.


  Procedura uzyskania Karty Polaka

   

  1. Należy wypełnić wniosek o przyznanie Karty Polaka.

   

  2. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć jedną fotografię o wymiarach 35 x 45 mm wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy, którą należy wkleić w miejscu zaznaczonym we wniosku.


  3. Wypełniony wniosek należy podpisać w zaznaczonym miejscu, w taki sposób aby podpis nie wychodził poza linie ramki.


  4. Skompletować dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie i związek z polskością. Przy kompletowaniu stosownych dokumentów należy wybrać tylko te, które najpełniej potwierdzają polskość wnioskodawcy na przykład, gdy jeden z rodziców wnioskodawcy jest Polakiem, wówczas wystarczy tylko jeden dokument: metryka urodzenia wnioskodawcy z wpisem o polskiej narodowości jednego z rodziców.


  5. Sporządzić kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 4.


  6. Skopiować paszport zagraniczny (strona ze zdjęciem) lub dokument stwierdzający tożsamość (strona ze zdjęciem).


  7. Na rozmowę z konsulem należy przynieść ze sobą wypełniony wniosek oraz komplet wyżej wymienionych dokumentów. Wniosek należy wypełnić czytelnie, w języku polskim, drukowanymi literami bez żadnych poprawek i skreśleń.

   


  Dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie i związek z polskością:

   

  polskie dokumenty tożsamości;

   

  akty stanu cywilnego lub ich odpisy, metryki chrztu, świadectwa szkolne lub inne dokumenty stwierdzające związek z polskością;

   

  dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w polskich formacjach wojskowych;

   

  dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis o polskim pochodzeniu;

   

  zagraniczne dowody tożsamości zawierające informacje na temat narodowości polskiej ich posiadacza;

   

  zaświadczenie organizacji polskiej/polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalności na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej;

   

  prawomocna decyzja w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, wydana zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji.


   


  UWAGA! Postępowanie związane z uzyskaniem Karty Polaka (pobranie, złożenie i rozpatrzenie wniosku, a także otrzymanie karty) jest BEZPŁATNE.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: