close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SPRAWY PASZPORTOWE

 • Podstawowe informacje o dokumentach paszportowych

   

  Organem paszportowym dla obywateli polskich przebywających za granicą jest konsul.

   

  Konsul wydaje dwa rodzaje dokumentów paszportowych: paszporty i paszporty tymczasowe.

   

  Paszport:

  - osobie, która nie ukończyła 13 lat wydaje się paszport ważny 5 lat od daty jego wydania,

  -  osobie powyżej 13. roku życia wydaje się paszport ważny 10 lat od daty jego wydania.

   

  Paszport zawiera dane biometryczne (wizerunek twarzy i odciski palców jego posiadacza  umieszczone w paszporcie w formie elektronicznej). 

   

  Paszport tymczasowy wydaje się:

  - osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu sporządzonego w RP (jeśli interesant wyraża takie życzenie i składa wniosek o wydanie tego dokumentu),

  - osobom przebywającym czasowo w RP i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu,

  - osobom przebywającym w RP i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny,

  - osobom przebywającym w RP i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową,

  - osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy.

  Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od daty jego wydania. W paszportach tymczasowych  nie zamieszcza się danych biometrycznych.

  Paszport  tymczasowy na powrót do miejsca stałego pobytu osobom przebywającym w RP wydaje wojewoda, a za granicą - konsul.

   

   

  Obowiązek wymiany dokumentu paszportowego

   

  W przypadku zmiany lub konieczności sprostowania danych zamieszczonych w dokumencie paszportowym (nazwiska, imienia/imion, daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL), osoba posiadająca ważny dokument paszportowy jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 90 dni.

   

  W wyżej wymienionych przypadkach opłatę za wydanie paszportu ustala się, odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku  o nowy paszport jedną dziesiątą część opłaty za każdy pełny rok pozostający do upływu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w przypadku paszportu osoby małoletniej, wydanego na 5 lat- jedną piątą.

   

   

  Od dnia 17 stycznia 2013 r. obywatel polski może złożyć wniosek o wydanie paszportu (odpowiednio - paszportu tymczasowego) w innym organie paszportowym niż właściwy dla jego miejsca zamieszkania (oddział paszportów w kraju lub urząd konsularny za granicą). Oznacza to, iż obecnie możliwe jest za granicą przyjęcie przez konsula wniosku o wydanie paszportu (odpowiednio - paszportu tymczasowego) od osoby zamieszkałej poza danym okręgiem konsularnym.

  Odbiór paszportu następuje w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek o wydanie tego dokumentu.

   

   

  Konsul honorowy nie jest organem paszportowym i nie realizuje spraw paszportowych.

   

  Przed udaniem się do urzędu konsularnego należy wypełnić wniosek o wydanie paszportu.

  Wzór wniosku o wydanie oraz informacja dotycząca wypełnienia wniosku o wydanie przez konsula RP paszportu albo paszportu tymczasowego znajdują się poniżej.

  Wzór wniosku o wydanie paszportu.

  Informacja dotycząca wypełnienia wniosku

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: